66-14-03

2019 жылғы ақылы қызметтерге бағалар кестесі ( 2018 жылғы 16 мамырдағы бекітілген баға тізбесі)

Қызмет атауы Наименование услуги Өлшем бірлігі (единица измерения) Бағасы (Цена), теңге Прейскурантты бекіту күні (дата утверждения прейскуранта)
1 Медикаменттерсіз гинекологиялық күндізгі стационардағы 1 т/күні бағасы Стоимость 1 к/дня в гинекологическом дневном стационаре без медикаментов 1 күн (день) 850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Медикаменттерсіз терапиялық күндізгі стационардағы 1 т/күні бағасы Стоимость 1 к/дня в терапевтическом дневном стационаре без медикаментов 1 күн (день) 900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Медикаменттерсіз хирургиялық күндізгі стационардағы 1 т/күні бағасы Стоимость 1 к/дня в хирургическом дневном стационаре без медикаментов 1 күн (день) 1100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
1. Маман дәрігерлердің кеңес беру қабылдауы (Консультативный прием врачей специалистов)
1 Акушер-гинеколог Акушер-гинеколог 1 қабылдауы (прием) 2000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Инфекционист Инфекционист 1 қабылдауы (прием) 2000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Невропатолог Невропатолог 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
15 Жалпы тәжірибе дәрігері Врач общей практики 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
16 Оториноларинголог Оториноларинголог 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
17 Офтальмолог Офтальмолог 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
18 Онколог Онколог 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
19 Педиатр Педиатр 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
20 Профпатолог Профпатолог 1 қабылдауы (прием) 1400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
21 Ревматолог Ревматолог 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
22 Рентгенолог Рентгенолог 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
24 Терапевт Терапевт 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
25 Травматолог-ортопед Травматолог-ортопед 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
26 Уролог Уролог 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
27 Физиотерапевт Физиотерапевт 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
28 Хирург Хирург 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
29 Эндокринолог Эндокринолог 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
32 Психолог Психолог 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
33 Фтизиатр Фтизиатр 1 қабылдауы (прием) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2. ЗЕРТХАНА (ЛАБОРАТОРИЯ)
Клиникалық қан талдаулары (Клинические анализы крови)
1 Жалпы қан талдауы Общий анализ крови 1 талдау (анализ) 1200 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2  СОЭ-ны анықтау Определение СОЭ 1 талдау (анализ) 270 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Гемоглобинді анықтау Определение гемоглобина 1 талдау (анализ) 400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Ретикулоциттерді санау Подсчет ретикулоцитов 1 талдау (анализ) 450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Лейкоформуланы санау Подсчет лейкоформулы 1 талдау (анализ) 550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Тромбоциттерді санау Подсчет тромбоцитов 1 талдау (анализ) 550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Le — жасушаларын анықтау Обнаружение Le — клеток 1 талдау (анализ) 950 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Биохимиялық талдаулар (Биохимические анализы)
1 Жалпы қан ақуызы Общий белок крови 1 талдау (анализ) 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Билирубин Билирубин 1 талдау (анализ) 700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Сарысудағы тимол сынамасы Тимоловая проба в сыворотке 1 талдау (анализ) 450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 АЛТ (аланинаминотрансфераза) АЛТ (аланинаминотрансфераза) 1 талдау (анализ) 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 АСТ (аспартатаминотрансфераза) АСТ (аспартатаминотрансфераза) 1 талдау (анализ) 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Сілтілік фосфотаза Щелочнаяфосфотаза 1 талдау (анализ) 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Амилаза Амилаза 1 талдау (анализ) 1100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Фосфор Фосфор 1 талдау (анализ) 550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Калий Калий 1 талдау (анализ) 1350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Жинақ бойынша кальций Кальций по наборам 1 талдау (анализ) 1900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Жинақ бойынша натрий Натрий по наборам 1 талдау (анализ) 1400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
12 Темір сарысуы Сывороточное железо 1 талдау (анализ) 1250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
13 Холестерин Холестерин 1 талдау (анализ) 700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
14 Сарысудағы жалпы липидтер Общие липиды в сыворотке 1 талдау (анализ) 850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
15 Триглицеридтер Триглицериды 1 талдау (анализ) 650 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
16 Қандағы қант Сахар крови 1 талдау (анализ) 650 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
17 Несепнәр Мочевина 1 талдау (анализ) 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
18 Креатинин Креатинин 1 талдау (анализ) 900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
19 Несеп қышқылы Мочеваякислота 1 талдау (анализ) 850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
20  «С» реактивті ақуызды (СРА) анықтау Определение «С» реактивного белка (СРБ) 1 талдау (анализ) 750 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
21 Ревмотоидты факторды анықтау Определение ревмотоидного фактора 1 талдау (анализ) 550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
22 Антистрептолизин «О» Антистрептолизин «О» 1 талдау (анализ) 650 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Жалпыклиникалық несеп талдаулары (Общеклинические анализы мочи)
1 Жалпы несеп талдауы Общийанализмочи 1 талдау (анализ) 800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Несептегі қантты анықтау (сапалық) Определение сахара мочи (качественно) 1 талдау (анализ) 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Несептегі қантты анықтау (сандық) Определение сахара мочи (количественно) 1 талдау (анализ) 370 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Несептегі ацетонды анықтау Определение ацетона в моче 1 талдау (анализ) 230 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Несептегі ақуызды анықтау (сапалық) Определение белка в моче (качественно) 1 талдау (анализ) 400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Несептегі ақуызды анықтау (сандық) Определение белка в моче (количественно) 1 талдау (анализ) 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Тәуліктік протеиноурияға несеп талдауы Анализ мочи на суточную протеиноурию 1 талдау (анализ) 450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Бенс-Джонс ақуыздарына несеп талдауы Анализ мочи на белки Бенс-Джонса 1 талдау (анализ) 550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Нечипоренко бойынша несеп талдауы Анализ мочи по Нечипоренко 1 талдау (анализ) 800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Несепте өт дақтарын табу Обнаружение желчных пигментов в моче 1 талдау (анализ) 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Несеп амилазасы (диастаза) түтік әдісі Амилаза мочи (диастаза) пробирочный метод 1 талдау (анализ) 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
12 Зимницкий бойынша сынама Проба по Зимницкому 1 талдау (анализ) 400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Жалпыклиникалық нәжіс талдаулары (Общеклинические анализы фекалий)
1 Копроскопия Копроскопия 1 талдау (анализ) 800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Като әдісі бойынша ішек құрт жұмыртқаларына нәжіс Кал на яйца глистов методом Като 1 талдау (анализ) 850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Ішек құрт жұмыртқаларына қырынды алу Соскоб на яйца глистов 1 талдау (анализ) 450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Грегерсен реакциясы (жасырын қанға) Реакция Грегерсена (на скрытую кровь) 1 талдау (анализ) 340 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Өзге биологиялық орталарға жалпыклиникалық талдаулар (Ощеклинические анализы прочих биологических сред)
1 Жалпы қақырық талдауы Общий анализ мокроты 1 талдау (анализ) 1000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Эозинофилдерге жалпы қақырық талдауы Общий анализ мокроты на эозинофилы 1 талдау (анализ) 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Фракциялық әдіс арқылы қарын ішіндегісін талдау Анализ желудочного содержимого фракционным методом 1 талдау (анализ) 1250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Өт микроскопиясы Микроскопия желчи 1 талдау (анализ) 450 2018 жылғы 16 маусым  (16 мая 2018 год)
5 Фракциялық әдіс арқылы алынған он екі елі ішек ішіндегісін зерттеу Исследование дуоденального содержимого, полученного фракционным методом 1 талдау (анализ) 1100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Ұйыма сұйықтықтарды зерттеу Исследование выпотных жидкостей 1 талдау (анализ) 550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Гинекологиялық сүртінді тазалығы деңгейін анықтау Определение степени чистоты гинекологического мазка 1 талдау (анализ) 800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Гонококк, трихомонад, ашытқыш, гарднирелла Анализ мазка на гонококки, трихомонады, дрожжи, гардниреллы 1 талдау (анализ) 1000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Простаттық шырын микроскопиясы Микроскопия простататического сока 1 талдау (анализ) 650 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Гормоналды айнаға сүртінді Мазки на гормональное зеркало 1 талдау (анализ) 700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Трихомонадтарды табиғи және боялған түрде анықтау Определение трихомонад нативно и окрашено 1 талдау (анализ) 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Коагулогиялық зерттеулер (Коагулогические исследования)
1 ХҚҚ — халықаралық қалыптандырылған қатынас МНО-международное нормализованное отношение 1 талдау (анализ) 1150 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Сухарев бойынша ұю уақытын анықтау Определение времени свертываемости по Сухареву 1 талдау (анализ) 800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Дьюке бойынша қан кету уақытын анықтау Определение времени кровотечения по Дьюке 1 талдау (анализ) 850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 РУ (рекальцификация уақыты) ВР (время рекальцификации) 1 талдау (анализ) 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 ПУ (протромбиндік уақыт) ПВ (протромбиновое время) 1 талдау (анализ) 950 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 ІБТУ (ішінара белсендірілген тромбоплатикалық уақыт) АЧТВ (частично активированное тромбопластиновое время) 1 талдау (анализ) 1150 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Фибриноген Фибриноген 1 талдау (анализ) 1950 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Қан ұюының ретракциясы Ретракция кровяного сгустка 1 талдау (анализ) 400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 ПТИ (протромбиндік индекс) ПТИ (протромбиновый индекс) 1 талдау (анализ) 1100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Тромботест Тромботест 1 талдау (анализ) 750 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Гормоналдық зерттеулер (Гормональные исследования)
1 Тиреоглобулинге антиденелер (АТ к ТГ) Антителак тиреоглобулину (АТ к ТГ) 1 талдау (анализ) 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Тиреотропты гормон (ТТГ ) Тиреотропный гормон (ТТГ ) 1 талдау (анализ) 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Еркін тироксин (Т4) Свободный тироксин (Т4) 1 талдау (анализ) 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Еркін трийодтиронин (Т3) Свободный трийодтиронин (Т3) 1 талдау (анализ) 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Адамның хориондық гонадотропинін анықтау(АХГ) Определение хорионическогогонадотропина человека (ХГЧ) 1 талдау (анализ) 2100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Кортизол Кортизол 1 талдау (анализ) 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Тестостерон Тестостерон 1 талдау (анализ) 2200 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Прогестерон Прогестерон 1 талдау (анализ) 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Эстрадиол Эстрадиол 1 талдау (анализ) 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 ФЫГ (фолликулоынталандырушы гормон) ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) 1 талдау (анализ) 2000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 ЛГ (лютенизирленгенгормон) ЛГ (лютенизирующийгормон) 1 талдау (анализ) 2000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
12 Пролактин Пролактин 1 талдау (анализ) 2000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Иммунологиялық зерттеулер (Иммунологические исследования)
1 М токсоплазмозына зерттеу Исследование на токсоплазмоз М 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 G токсопалзмозына зерттеу Исследование на токсоплазмоз G 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 М цитомегаловирусына зерттеу Исследование на цитомегаловирусМ 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 G цитомегаловирусына зерттеу Исследование цитомегаловирус G 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 ҚарапайымG герпесінің вирусын анықтау Определение вируса простого герпеса G 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 М герпесіне зертеу Исследование на герпесМ 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Трахоматис М хламидияларына зерттеу Исследование на хламидии трахоматисМ 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Трахоматис G хламидияларына зерттеу Исследование на хламидиитрахоматисG 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Уреоплазмоз М Уреоплазмоз М 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Уреоплазмоз G Уреоплазмоз G 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Микоплазмоз М Микоплазмоз М 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
12 Микоплазмоз G Микоплазмоз G 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
13 Қызамыққа зерттеу М Исследование на краснуху М 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
14 Қызамыққа зерттеу G Исследование на краснуху G 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
15 С вирусты гепатитіне зерттеу Исследования на вирусный гепатит С 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
16 В вирусты гепатитіне зерттеу Исследования на вирусный гепатит В 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
17 Хеликобактер пилори антиденелері Антитела Хеликобактер пилори 1 талдау (анализ) 2000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
18 АТ лямблияларына зерттеу Исследование на лямблии АТ 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
19 Описторхозға зерттеу Исследование на описторхоз 1 талдау (анализ) 1700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
20 Аскарида антиденелері Антитела аскарида 1 талдау (анализ) 2500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
21 ПСА жалпы ПСА общий 1 талдау (анализ) 1600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
22 ПСА еркін ПСА свободный 1 талдау (анализ) 1600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
23 Е иммуноглобулин деңгейін анықтау (жалпы) Определение уровня иммуноглобулина Е (общий) 1 талдау (анализ) 1750 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
24 Қан сарысуындағы A, M, G класының иммуноглобулин деңгейін анықтау Определение уровня иммуноглобулинов классов A, M, G в сыворотке крови 1 талдау (анализ) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
25 АФП-ға зерттеу Исследование на АФП 1 талдау (анализ) 1450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
26 Трахоматис хламидияларына зерттеуА Исследование на хламидиитрахоматисА 1 талдау (анализ) 1900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
27 Австралиялық антиденеге зерттеу(HbsAg) Исследования на австралийск.антиген (HbsAg) 1 талдау (анализ) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
28 Д-0558-НВs-дәлелдеуші Д-0558-НВs-подтверждающий 1 талдау (анализ) 1150 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
29 Д-0756 ВГС -дәлелдеуші Д-0756 ВГС -подтверждающий 1 талдау (анализ) 1150 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Генетикалық зерттеулер (Генетические исследования)
1 Спермограмма Спермограмма 1 талдау 1600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Бактериологиялық зерттеулер (Бактереологические исследования)
1 Кандидаларға зерттеу (жұтқыншақтан, несептен және т.б. алынған) Исследование на кандиды(содержимое из зева, мочи, и т.д.) 1 талдау (анализ) 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Дифтерияға сүртінді (ВL) Мазок на дифтерию (ВL) 1 талдау (анализ) 850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Мұрыннан, жұтқыншақтан, қынап пен дәреттен стафилококқа сүртінді Мазок из носа, зева, влагалища и испражнений на стафилококк 1 талдау (анализ) 1050 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Биологиялық сұйықтықтардың зарарсыздығына бакпосев Бакпосев на стерильность биологических жидкостей 1 талдау (анализ) 900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Бакпосев (несеп, қақырық, сөл, жарадан, жұтқыншақтан алынңан сүртінді және т.б.) Бакпосев(моча,мокрота,желчь,мазки из ран,зева и т.д.) 1 талдау (анализ) 2450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Патогендік ішек флорасына нәжіс Кал на кишечную флорупатогенную 1 талдау (анализ) 1350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Дизентерияға нәжіс Кал на дизентерию 1 талдау (анализ) 1600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Сальмонеллезге нәжіс Кал на сальмонеллез 1 талдау (анализ) 1350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Энтеропатогендікэшерихияға нәжіс Кал на энтеропатогенныеэшерихии 1 талдау (анализ) 1400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Шартты-патогендік микрофлораға бакпосев Бакпосев на условно-патогенную микрофлору 1 талдау (анализ) 850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Дисбактериозға нәжіс Кал на дисбактериоз 1 талдау (анализ) 2400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
12 Стафилококқа нәжіс Кал на стафилококк 1 талдау (анализ) 2100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
13 Флораның антибиотиктерге сезімталдығы Чувствительность флоры к антибиотикам 1 талдау (анализ) 520 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
14 Мұрыннан, жұтқыншақтан, қынаптан стрептококқа сүртінді Мазок из носа, зева, влагалища на стрептококк 1 талдау (анализ) 1350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
15 Өт посеві Посев желчи 1 талдау (анализ) 2400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3. ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР (Диагностические исследования)
Ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ) (Ультразвуковая диагностика (УЗИ))
1 Бауыр, көкбайыр УДЗ-і УЗИ печени, селезенки 1 зерттеу (исследование) 1450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Өт қабы, бауыр УДЗ-і УЗИ желчного пузыря, печени 1 зерттеу (исследование) 1450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Гинекологиялық УДЗ УЗИ гинекологическое 1 зерттеу (исследование) 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Ұйқы безінің УДЗ-і УЗИ поджелудочной железы 1 зерттеу (исследование) 1150 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Бүйрек пен бүйрек безінің УДЗ-і УЗИ почек и надпочечников 1 зерттеу (исследование) 1450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Қуықалды безі мен жұмыртқалардың УДЗ-і УЗИ предстательной железы и яичек 1 зерттеу (исследование) 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Қуық қалбыршағының УДЗ-і УЗИ мочевого пузыря 1 зерттеу (исследование) 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Қалқанша без УДЗ-і УЗИ щитовиднойжелезы 1 зерттеу (исследование) 1400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Сүт бездерінің УДЗ-і, 2 бірлік УЗИ молочнойжелезы, 2 единицы 1 зерттеу (исследование) 1900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Жүрек УДЗ-і (эхокардиоскопия, доплерография) УЗИ сердца (эхокардиоскопия, доплерография) 1 зерттеу (исследование) 2750 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Жүктілік кезіндегі УДЗ УЗИ при беременности 1 зерттеу (исследование) 1400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
12 Бас миының УДЗ-і (нейросонография) УЗИ головного мозга (нейросонография) 1 зерттеу (исследование) 1650 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
13 ЭХОКГ ЭХОКГ 1 зерттеу (исследование) 2300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
14 Ішастар арты кеңістігінің ультрадыбыстық зерттеуі Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 1 зерттеу (исследование) 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
15 Өкпеқап қуысының УДЗ-і УЗИ плевральной полости 1 зерттеу (исследование) 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
16 Жұмсақ тіндердің УДЗ-і УЗИ мягких тканей 1 зерттеу (исследование) 1150 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
17 Атеросклерозды инвазивсіз анықтау құрылғысымен аорта мен перифериялық тамырлардағы қан ағу жылдамдығының қатынасын анықтау Определение соотношения скорости кровотока на аорте и периферических артериях прибором неинвазивного определенияатеросклероза 1 зерттеу (исследование) 2950 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
18 Тамырларды дуплестік сканирлеу Дуплесное сканирование сосудов 1 зерттеу (исследование) 2800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
19 Қынап УДЗ-і УЗИ вагиальное 1 зерттеу (исследование) 1600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Құрылымдық диагностика (Функциональная диагностика)
1 Электрокардиографиялық зерттеу Электрокардиографическое исследование 1 зерттеу (исследование) 650 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Реоэнцефалография (4 участка) Реоэнцефалография (4 участка) 1 зерттеу (исследование) 900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Спирография Спирография 1 зерттеу (исследование) 1200 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Аяқтардың реовазографиясы Реовазография нижних конечностей 1 зерттеу (исследование) 1200 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Қолдардың реовазографиясы Реовазография верхних конечностей 1 зерттеу (исследование) 1200 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Жүктемемен электрокардиограмма Электрокардиограмма с нагрузкой 1 зерттеу (исследование) 950 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4. РЕНТГЕНДІК-СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА (РЕНГЕННО — ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА)
Кеуде қуысы мүшелерінің R-зерттеуі (R — исследования органов грудной клетки)
1 Кеуде қуысының рентгенографиясы Рентгенографиягрудной клетки 1 кескін (снимок) 1050 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Флюорография Флюорография 1 кескін (снимок) 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Сүйек-буын жүйесінің R-зерттеулері (R — исследования костно — суставной системы)
1 Тік проекциялы сүйек пен буын рентгенографиясы Рентгенографиякостей и суставов прямой проекции 1 кескін (снимок) 1950 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 2-проекциялы омыртқа рентгенографиясы Рентгенография позвоночника в 2х проекциях 1 кескін (снимок) 2850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 2 проекциялы омыртқаның мойын бөлігінің рентгенографиясы Рентгенографияшейного отдела позвоночника в 2 проекциях 1 кескін (снимок) 1850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Омыртқаның кеуде қуысының ренггенографиясы Ренггенографиягрудного отдела позвоночника 1 кескін (снимок) 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 2 проекциялы омыртқаның бел бөлігінің ренггенографиясы Ренггенографияпоясничного отдела позвоночника в 2хпроекциях 1 кескін (снимок) 1850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 2 проекциялы сегізкөз, құйымшақ омыртқаларының рентгенографиясы Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 2х проециях 1 кескін (снимок) 1850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Мұрын сүйектерінің рентгенографиясы Рентгенография костей носа 1 кескін (снимок) 1250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 2 проекциялы төменгі жақтың рентгенографиясы Рентгенография нижней челюсти в 2х проекциях 1 кескін (снимок) 1250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Несеп-жыныстық жүйенің R-зерттеулері (R — исследования мочеполовой системы)
1 Бүйрек рентгенографиясы (шолу) Рентгенография почек (обзорная) 1 кескін 1200 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Цистография Цистография 1 кескін 1550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Өзге мүшелердің R-зерттеулері (құрсақ қуысы, әйелдердің жыныстық жүйесі, ЛОР мүшелер, жүйке жүйесі, тамырлар, жұмсақ тіндер) (R — исследования прочих органов (брюшной полости, женской половой сферы, ЛОР органов, нервной системы, сосудов, мягких тканей))
1 2 проекциялы құрсақ қуысы мүшелерінің рентгеноскопиясы Рентгеноскопия органовбрюшной полости в 2х проекциях 1 кескін (снимок) 2100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Мұрынның қосалқы мүшелерінің рентгенографиясы Рентгенография придаточных пазух носа 1 кескін (снимок) 1600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 2 проекциялы бассүйек рентгенографиясы Рентгенография черепа в 2х проекциях 1 кескін (снимок) 1800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Самай сүйектерінің рентгенографиясы 2 проекциялы (Стенверс, Майер бойынша) Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Майеру)в 2х проекциях 1 кескін (снимок) 2250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 2 проекциялы самай-жақ буынының рентгенографиясы Рентгенография височно-челюстного сустава в 2х проекциях 1 кескін (снимок) 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Контрастілеусіз мұрын қуысының рентгенографиясы Рентгенография пазух носа безконтрастирования 1 кескін (снимок) 1350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 2 проекциялы түрік ертоқымының рентгенографиясы Рентгенография турецкого седла в 2х проекциях 1 кескін (снимок) 2100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Маммография Маммография 1 кескін (снимок) 1550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Функционалдық сынамамен омыртқаның бел бөлігінің рентгенографиясы Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами 1 кескін (снимок) 2100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 2 қиғаш проекциямен сегізкөз-бүйір буындасуының рентгенографиясы Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в 2х косых проекции 1 кескін (снимок) 2100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Тура проекциямен сегізкөз-бүйір буындасуының рентгенографиясы Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в прямой проекции 1 кескін (снимок) 1350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5.ПРОЦЕДУРАЛАР МЕН МАНИПУЛЯЦИЯЛАР (ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ)
Жалпыклиникалық процедуралар мен манипуляциялар (Общеклинические процедуры и манипуляции)
1 Микробиологиялық зерттеуге материал жинау Забор материала на микробиологические исследования 1 процедура 175 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Дуоденалдызондтау Дуоденальноезондирование 1 процедура 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Көктамырдан қан алу Забор крови из вены 1 процедура 230 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Дуоденалды тазарту Дуоденальноепромывание 1 процедура 1000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Дәрілік құралдарды т/і тамшылап енгізу В/в капельное введение лекарственных средств 1 процедура 750 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Тамырішілік инъекциялар Внутривенные инъекции 1 процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Бұлшықетішілік инъекциялар Внутримышечные инъекции 1процедура 330 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 RW-ға қан алу Взятие крови на RW 1 процедура 190 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Акушерлік-гинекологиялық процедуралар мен манипуляциялар (Акушерско — гинекологические процедуры и манипуляции)
1 Жатырішілік спиральді енгізу Внутри маточная спираль введение 1 процедура 700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Жатырішілік спиральді шығару Внутри маточная спираль извлечение 1 процедура 700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Жатыр мойны эрозиясы диатермокоагуляция Эрозии шейки матки диатермокоагуляция 1 процедура 900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Қынап былауы Ванночки влагалищные 1 процедура 300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Гормоналды айнаға сүрттінді алу Взятие мазков на гормональное зеркало 1 процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Қынап тампондары Тампоны влагалищные 1 процедура 250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Тазалық деңгейіне сүртінді алу Взятие мазков на степень чистоты 1 процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Кольпоскопия Кольпоскопия 1 процедура 1000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Кардиотокография Кардиотокография 1 процедура 1500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
ЛОР процедуралары мен манипуляциялары (ЛОР процедуры и манипуляции)
1 Лор-мүшелердің абсцессі ашу * Абцесса лор-органов вскрытие * 1процедура 1050 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Гаймор қойнауының пункциясы * Пункция гайморовой пазухи * 1процедура 1450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Құлақ, тамақ, мұрыннан бөгде заттарды жою * Удаление инородных тел из уха,горла,носа * 1процедура 550 2018 жылғы 16 маусым  (16 мая 2018 год)
4 Құлақ, мұрын тазалығы Туалет уха, носа 1процедура 650 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Лор-мүшелердің фурункулын ашу * Вскрытиефурункула лор-органов * 1процедура 1200 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 ЛОР дәрілік құралдарының инстиляциясы Инстиляция лекарственных средств ЛОР 1процедура 450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Мұрын тампонадасы * Тампонаданоса * 1процедура 900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Мұрыннан, жұтқыншақтан сүртінді алу Взятие мазка из носа, глотки 1процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Дабыл жарғағының парацентезы * Парацентез барабанной перепонки * 1процедура 1100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Құрғақ әдіспен есту жолын тазарту Очистка слухового прохода сухим методом 1процедура 450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Камертондық зерттеу Камертонноеисследование 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым  (16 мая 2018 год)
12 Сыбырлау және сөйлеу тәсілімен есту қабілетін зерттеу Исследование слуха шепотной и разговорной речью 1процедура 175 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
13 Вестибюлярлық аппаратты зерттеу Исследование вестибюлярного аппарата 1процедура 250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
14 Евстахий түтігін катетерлеу Катетеризация евстахиевой трубы 1процедура 950 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
15 Таңдай бадамшасының аралығын тазарту Промывание лакун небных миндалин 1процедура 800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
16 Мұрын мен құлақ полипотомиясы Полипотомия носа и уха 1процедура 1150 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
17 Жұтқыншақтың артқы бөлігін сылау Смазывание задней стенки глотки 1процедура 750 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
18 Дабыл жарғағының пневмомассажы Пневмомассаж барабанной перепонки 1процедура 300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
19 Мұрынның сілемейлі қабатын өңдеу Туширование слизистой носа 1процедура 850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
20 Пратонзиллярлы абсцестерді ашу* Вскрытие паратонзиллярных абсцессов * 1процедура 1050 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
21 Есту жолдарының өтімділігін анықтау Определение проходимости слуховых проходов 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
22 Эндоуралды санация Эндоуральная санация 1процедура 1100 2018 жылғы 16 маусым  (16 мая 2018 год)
Офтальмологиялық процедуралар мен манипуляциялар (Офтальиологические процедуры и манипуляции)
1 Конъюктивит асты немесе парабульбарлы инъекция Подконъюктивальнаяили парабульбарная инъекция 1процедура 250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Көзден бөгде затты алып тастау * Удаление инородного тела из глаз * 1процедура 450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Көру өткірлігін тексеру Проверка остроты зрения 1процедура 250 2018 жылғы 16 маусым  (16 мая 2018 год)
5 Көз түбін қарау Осмотрглазногодна 1посещение 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Көзішіндегі қысымды анықтау Определение внутриглазного давления 1процедура 250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Периметрия Периметрия 1процедура 400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Көз жасының жолдарын тазарту Промывание слезных путей 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Түс сезімталдығына тексеру Обследование нацветоощущения 1процедура 220 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Қиынкоррекция Сложнаякоррекция 1посещение 580 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Биомикроскопия Биомикроскопия 1процедура 300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
12 Қабақ массажы Массаж век 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
13 Эластотонометрия Эластотонометрия 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
14 Көзілдірік таңдау Подбор очков 1процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
15 Диоптриметрия Диоптриметрия 1процедура 450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Хирургиялық процедуралар мен манипуляциялар (Хирургические процедуры и манипуляции)
1 Гипспен таңу (жіліншік пен жіліншік буындары) Наложение гипсовых повязок (голень и голеносустав) 1процедура 2700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Гипспен таңу (қолдар) Наложение гипсовыхповязок (верхнихконечностей) 1процедура 2200 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Гипс таңғышын шешу (жіліншік пен жіліншік буындары) Снятиегипсовыхповязок (голень и голеносустав) 1процедура 850 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Гипс таңғышын шешу ( қолдар) Снятиегипсовыхповязок (верхнейконечности) 1процедура 900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Гипс таңғышын шешу (жамбас) Снятиегипсовыхповязок (бедро) 1процедура 900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Гипс таңғышын шешу (коксит) Снятие гипсовой повязки (кокситной) 1процедура 1050 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 ДЕЗО таңғышы ПовязкаДЕЗО 1процедура 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Жараны бастапқы хирургиялық өңдеу * Первичная хирургическая обработка раны * 1процедура 2250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Күйікті, некрэктомияны бастапқы хирургиялық өңдеу* Первичная хирургическая обработка ожога, некрэктомия * 1процедура 4100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Абсцесс, флегмондарды ашу* Вскрытиеабсцесса,флегмоны * 1процедура 1950 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Бөгде денені жою * Удалениеинородноготела * 1процедура 1550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
12 Гематоманы ашу * Вскрытиегематомы * 1процедура 1550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
13 Фурункул, панариция,карбункулды ашу * Вскрытиефурункула, панариция,карбункула * 1процедура 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
14 Тырнақ тілімін жою Удалениеногтевой пластины 1процедура 1250 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
15 Новокаиндік блокада Блокада новокаиновая 1процедура 900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
16 Тігісті шешу, лигатураларды жою Снятиешвов, удаление лигатур 1 процедура 650 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
17 Таңу Перевязка 1 процедура 1100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
18 Плевралды қуыс пункциясы * Пункция плевральной полости * 1процедура 1000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
19 Металлқұрылғыларды жою Удалениеметаллоконструкций 1процедура 2050 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
20 «Дезо» таңғышын шешу Снятие повязки «Дезо» 1процедура 650 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
21 Гидроаденитті ашу * Вскрытие гидроаденита * 1процедура 900 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
22 Некроэктомиямен екінші рет хирургиялық өңдеу Вторичная хирургическая обработка с некроэктомией 1процедура 2000 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
23 Тақылжыр, шынтақ буыны маңындағы сілемейлі қапшықтардың пункциясы Пункция слизистых сумок в области коленной чашечки, локтевых суставов 1процедура 1100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
24 Кершнер әдісімен арнайы инелерді алу Удаление специгл по методу Кершнера 1процедура 750 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
25 Шынтақ буыны бурситін тілу Иссечение бурситов локтевого сустава 1процедура 2500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
26 Ахилл сіңірінің қабынуын емдеу Лечение воспаления алхилного сухожилия 1процедура 700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
27 Өкше сүйек сүйелінің қабынуын емдеу Лечение воспаления пяточной шпоры 1процедура 700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Урологиялық процедуралар мен манипуляциялар (Урологические процедуры и манипуляции)
1 Уретрадан сүртінді алу Взятие мазка из уретры 1 процедура 430 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Простата сөлін алу Взятие простатического сока 1 процедура 700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Қуық қалбыршағының инстиляциясы Инстиляциямочевого пузыря 1 процедура 1100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Простата массажы Массажпростаты 1 процедура 800 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Уретраны сүмбілеу Бужирование уретры 1 процедура 950 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Тампонадалар (ерлер) Тампонады (мужчины) 1 процедура 950 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6.ФИЗИОПРОЦЕДУРАЛАР (ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ)
Жарықпен емдеу (Светолечение)  
1 УФО сәулелендіру (тубус, сегментарлық) УФО облучение (тубус, сегментарно) 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Соллюкс Соллюкс 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Электролечение (Электролечение)  
1 Гальванизация Гальванизация 1 процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Электрофорез Электрофорез 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 УВЧ — терапия УВЧ — терапия 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Магнитотерапия Магнитотерапия 1процедура 650 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Лазеротерапия Лазеротерапия 1процедура 800 2018 жылғы 16 маусым  (16 мая 2018 год)
6 Ультрадыбыстық терапия Ультразвуковая терапия 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Импульсты тоқтармен электроемдеу Электролечение импульсными токами 1процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Дарсонвализация Дарсонвализация 1процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Ингаляциялық терапия (Ингаляционная терапия)
1 Ингаляциялар Ингаляции 1процедура 310 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Балалар массажы (Массаж детям)  
1 Балаларға жалпы массаж Общий массаж детям 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Бастың шашты бөлігіне массаж Массаж волосистой части головы 1процедура 400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Бет массажы Массаж лица 1процедура 310 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Мойын массажы Массаж шеи 1процедура 310 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Жаға аймағына массаж Массаж воротниковой зоны 1процедура 400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
6 Йық буынының массажы Массаж плечевого сустава 1процедура 310 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Шынтақ буынының массажы Массаж локтевого сустава 1процедура 280 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Білезік пен білек массажы Массаж кисти и предплечья 1процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Тізе буынының массажы Массаж коленного сустава 1процедура 220 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Жіліншік-табан буынының массажы Массаж голеностопного сустава 1процедура 220 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Табан мен жіліншік массажы Массаж стопы и голени 1процедура 320 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
12 Жамбас буынының массажы Массаж тазобедренного сустава 1процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
13 Омыртқаның кеуде бөлігінің массажы Массаж грудного отдела позвоночника 1процедура 400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
14 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің массажы Массаж пояснично-крестцовой отдела позвоночника 1процедура 400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
15 Кеуде қуысының массажы Массаж грудной клетки 1процедура 400 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
16 Қолдардың массажы Массаж верхних конечностей 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
17 Аяқтардың массажы Массаж нижних конечностей 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
18 Алдыңғы құрсақ қабырғасының массажы Массаж передней брюшной стенки 1процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Ересектер массажы (Массаж взрослым)
1 Бастың шашты бөлігіне массаж Массаж волосистой части головы 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Бет массажы Массаж лица 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 Мойын массажы Массаж шеи 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
4 Жаға аймағына массаж Массаж воротниковой зоны 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
5 Йық буынының массажы Массаж плечевого сустава 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым  (16 мая 2018 год)
6 Шынтақ буынының массажы Массаж локтевого сустава 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7 Білезік пен білек массажы Массаж кисти и предплечья 1процедура 550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8 Тізе буынының массажы Массаж коленного сустава 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
9 Жіліншік-табан буынының массажы Массаж голеностопного сустава 1процедура 550 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
10 Кәрі жілік-білезік буынының массажы Массаж лучезапястного сустава 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
11 Табан мен жіліншік массажы Массаж стопы и голени 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
12 Жамбас буынының массажы Массаж тазобедренного сустава 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
13 Омыртқаның кеуде бөлігінің массажы Массаж грудного отдела позвоночника 1процедура 700 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
14 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің массажы Массаж пояснично-крестцовой отдела позвоночника 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
15 Кеуде қуысының массажы Массаж грудной клетки 1процедура 750 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
16 Қолдардың массажы Массаж верхней конечности 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
17 Аяқтардың массажы Массаж нижней конечности 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
18 Алдыңғы құрсақ қабырғасының массажы Массаж передней брюшной стенки 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
19 Арқа массажы Массаж спины 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
20 Білезік массажы Массаж кисти 1процедура 450 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
21 Табан массажы Массаж стопы 1процедура 600 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
ЕДШ (ЛФК)  
1 ЕДШтоптық ЛФКгрупповое 1процедура 400 2018 жылғы 16 маусым  (16 мая 2018 год)
2 ЕДШ жеке ЛФК индивидуальное 1процедура 500 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
3 ЕДШ элементтерімен сынудан кейін аяқ-қол буындарын қозғалтып-істету Разработка суставов верхних и нижних конечностей после перелома, с элементами ЛФК 1процедура 350 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
7. Стерилизация (Стерилизация)
Озондық стерилизатор аппаратындағы 1 процедура құны Расчет стоимости 1 процедуры на аппарате стерилизатор озоновый 1 процедура 2050 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
8. Медициналық тексеру (Медосмотр)
1 Көлік жүргізушілері мен оқу мен жұмысқа түсушілерді медициналық куәландыру Медицинскоеосвидетельствование водителей и поступающих на учебу и работу қабылдау (прием) 1300 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысшыларының профтексерісі Профосмотррабочих предприятий и организаций қабылдау (прием) 2100 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
ТЕРАПИЯ (ТЕРАПИЯ)
1 Жансыздандыру пастасы Девитализирующая паста 1 процедура 512 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Резодент Резодент 1 процедура 303 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
Тұрақты тістің пульпитін емдеу (Лечение пульпита постоянного зуба)
1 Крезодент антисептикалық құралы Антисептическое средство Крезодент 1 процедура 342 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
2 Дентин уақытша пломбасы Временная пломба Дентин 1 процедура 234 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)
ОРТОДОНТИЯ (ОРТОДОНТИЯ)
1 Кеңес беру Консультация 1 процедура 661 2018 жылғы 16 маусым(16 мая 2018 год)

 


[yop_poll id="2"]
  • umc-k umc-k
  • Global Conference On Primary Health Care Global Conference On Primary Health Care Global Conference On Primary Health Care

Нашар көретіндерге арналған нұсқа
Нашар көретіндерге арналған нұсқа